Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2014

omarlao
0823 bb41 500
Reposted fromyourjinx yourjinx viamysoulfortake mysoulfortake
omarlao
omarlao
8663 123f 500
Reposted frompouler pouler viaLaacocaina Laacocaina
omarlao

June 01 2014

omarlao

May 30 2014

omarlao
2359 84bf
Reposted fromloverdose loverdose viacountingme countingme

March 13 2014

omarlao

February 20 2014

omarlao
4448 87be 500
Reposted fromheadache headache viamdjg mdjg
omarlao

February 15 2014

omarlao

February 13 2014

omarlao
Reposted fromsober sober viameeds meeds
omarlao
7079 23f9
and dance
Reposted fromfantom fantom viaiindependentt iindependentt

February 12 2014

omarlao
5775 7299
Reposted fromlithiumowa lithiumowa viamdjg mdjg

February 10 2014

omarlao
Reposted fromtimetolove timetolove
omarlao
Święta Polska, cierpiąca i mężna. Polskość święta, zapita, skurwiona, sprzedajna, z gębą wypchaną frazesem, antysemicka, antyniemiecka, antyrosyjska, antyludzka. Pod obrazkiem Najświętszej Panienki. (…) Święta polskość pod knajpą i kasą.
— Andrzej Szczypiorski
Reposted fromhlaskology hlaskology viacytaty cytaty

February 09 2014

omarlao
Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie.
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via169cm 169cm
omarlao
omarlao

Życie jest zbyt krótkie, żeby przez cały czas ładnie się zachowywać.

— Mecwaldowski
Reposted frommuka muka viaLaacocaina Laacocaina
omarlao
2569 e11a
Reposted fromodrzutowiec odrzutowiec viapastelina pastelina
omarlao
Ale trzecia, o Chryste, trzecia rano! Lekarze twierdzą, że ciało pracuje wówczas na najniższych obrotach. Dusza wyłącza się. Krew krąży leniwie. Właśnie o tej porze człowiek najbardziej zbliża się do śmierci. Co prawda sen to mała śmierć, lecz trzecia nad ranem, kiedy człowiek zupełnie rozbudzony leży w łóżku, jest zupełnie jak śmierć za życia.
— Ray Bradbury "Jakiś potwór tu nadchodzi"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl